NanoFun

NanoFun

Projekt Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun, którego budżet wynosi ok. 54 mln zł, realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy aparaturowej w postaci sieci czternastu środowiskowych laboratoriów dedykowanych nowatorskim badaniom naukowym o charakterze inter- i multidyscyplinarnym oraz opracowaniu innowacyjnych technologii w priorytetowych tematach BIO-INFO-TECHNO.

Naukowcy i przedsiębiorcy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację projektu w ciągu ostatnich 5 lat przed aplikacją do POIG 2.2. opublikowali ok. 50 prac w czasopismach o najwyższej renomie, t.j. Nature, Science, Cell, Genes & Development, Proceedings of the National Academy of Sciences, Angewandte Chemie Int. Ed., EMBO J., Physical Review Letters. Realizują wiele dużych projektów badawczych oraz inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej i mają ogromne doświadczenie w transferze wiedzy do sektora technologii, poparte ponad 130 patentami. Wybrane grono kilkunastu reprezentantów o wybitnej pozycji naukowej na świecie w dziedzinach nanotechnologii, mikrofluidyki, fizyki biologicznej, biologii molekularnej, biotechnologii i nauk geologicznych legitymuje się liczbą ok. 800 publikacji i ponad 10 000 niezależnych cytowań (od 1996 r.). Ponad 40% osób biorących udział w projekcie to młodzi pracownicy naukowi poniżej 35 lat.

Inicjatywa tej grupy wiodących naukowców, aby stworzyć w Polsce nowy ośrodek - NanoFun - który zniweluje dotychczasowe dotkliwe ograniczenia dostępu do nowoczesnych metod badań strukturalnych i analitycznych materiałów hybrydowych złożonych z materii biologicznej i nieorganicznej w zakresie nano- i mikroskalik, jest otwarta na współpracę z innymi podmiotami.

Przewiduje się, że z infrastruktury skorzysta ponad 100 jednostek naukowych i firm i ok. 1000 studentów. Zostanie zrealizowanych ok. 150 projektów badawczych i rozwojowych o międzynarodowym charakterze, z udziałem kilkuset naukowców, we wspólpracy m. in. z Harvard University, University of California, Johns Hopkins University, University of Toronto i McGill University, London University, Centro Nacional de Biotecnologia, Max Planck Institute, Ecole Politechnique, Queensland University of Technology.

Jednostki konsorcjum NanoBioGeo realizujące projekt NanoFun

  • Uniwersytet Warszawski, Wydziały: Geologii - Koordynator Projektu i Fizyki oraz Chemii, Biologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (współpraca naukowa, bez alokacji środków)
  • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydziały: Biologii i Historyczny (Instytut Prahistorii)
  • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Marcelego Nenckiego
  • Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk (współpraca naukowa, bez alokacji środków)
  • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Ammono Sp. z o.o. (współpraca naukowa, bez alokacji środków)