Osiągnięcia dydaktyczne

 •  

 

Laboratoria utworzone w ramach projektu NanoFun pozwalają młodym, ambitnym ludziom rozpocząć swoją ścieżkę kariery w świecie nauki. Liczne grono potencjalnych młodych naukowców napisało prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w oparciu o wyniki badań uzyskane dzięki infrastrukturze ufundowanej przez projekt NanoFun. Lista tych prac nieustannie powiększa się, dlatego tym bardziej zapraszamy do śledzenia jej na bieżąco.

 

 • Środowiskowe Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskieg
  1. Aleksandra Dawidziak, praca magisterska (lipiec 2017) - "Badanie fałdowania i agregacji białka EGFP (enhanced green fluorescent protein) w funkcji stężenia chlorowodorku guanidyny metodą szybkości sedymentacji". Opiekun naukowy: Beata Wielgus-Kutrowska.

  2. Aleksandra Dawidziak, praca licencjacka (lipiec 2015) - "Zastosowanie metody ultrawirowania analitycznego z detekcją fluorescencyjną i absorpcyjną do badania agregacji mutanta białka zielonej fluorescencji - EGFP". Opiekun naukowy: Beata Wielgus-Kutrowsk.

  3. Justyna Kosińska, praca licencjacka (obroniona w czerwcu 2014 r.) – "Uzyskanie i określenie własności spektroskopowych wybranego mutanta zielono fluoryzującego białka GFP". Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr Beaty Wielgus-Kutrowskiej.

  4. Anna Szymaniec, praca licencjacka (obroniona w czerwcu 2014 r.) – "Spektroskopowe badania agregacji wybranego mutanta zielono fluoryzującego białka GFP". Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr Beaty Wielgus-Kutrowskiej.

  5. Kinga Szarpak, praca licencjacka (obroniona w grudniu 2013 r.) – "Spektroskopowe badania oddziaływania czynnika inicjacji translacji z inhibitorowym białkiem 4EBP oraz wybranym analogiem kapu". Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr Anny Modrak-Wójcik.

  6. Gabriela Golba, praca licencjacka (obroniona w czerwcu 2013 r.) - "Badanie mechanizmu agregacji zielono fluoryzującego białka GFP". Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr Beaty Wielgus-Kutrowskiej.

  7. Agata Malinowska, praca licencjacka (obroniona w lipcu 2013 r.) – "Charakterystyka stanu oligomeryzacji, struktury dwurzędowej oraz właściwości spektroskopowych (fluorescencja, rozpraszanie światła) cielęcej fosforylazy nukleozydów purynowych w trakcie inaktywacji białka". Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr hab. Agnieszki Bzowskiej.

  8. Małgorzata Piątkowska, praca magisterska (obroniona w marcu 2013 r.) – "Znaczenie możliwości utworzenia funkcjonalnego chromofora dla wydajności zwijania mutantów białka GFP". Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr Beaty Wielgus-Kutrowskiej.

 

 1. Krzysztof Sozanski, praca magisterska - „Zastosowanie spektroskopii korelacji fluorescencji do pomiarów energii aktywacji dyfuzji w roztworach polimerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Macieja Mazura Zakład Chemii Fizycznej Wydział Chemii UW i opieka naukowa prof. Roberta Hołysta oraz dr. Tomasza Kalwarczyka Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 2. Katarzyna Nasiłowska, praca licencjacka – „Wykorzystanie bakteriofagów do detekcji bakterii: optymalizacja procesu przygotowania bioczujnika”. Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Roberta Hołysta i dr Jana Paczesnego.

 3. Monika Zapadka, praca licencjacka - „Wyznaczanie długości micel surfaktantów przy użyciu spektroskopii korelacji fluorescencji”. Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Roberta Hołysta Zakład III, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 
 1. Andrzej Dąbrowski, praca magisterska, wrzesień 2014 - „Struktury nanohybrydowe o określonej stechiometrii –optymalizacja metody otrzymywania oraz przykłady zastosowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Lesynga (Zakład Biofizyki IFD UW) oraz dr Joanny Grzyb jako opiekuna naukowego (IF PAN).

 2. Anna Drzymała, praca magisterska, wrzesień 2014 - „Nanohybrydy koloidalnych kropek kwantowychi białek enzymatycznych - tworzenie i przykłady zastosowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Lesynga (Zakład Biofizyki IFD UW) oraz dr Joanny Grzyb jako opiekuna naukowego (IF PAN).

 3. Joanna Krupa, praca magisterska, wrzesień 2014 - „Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do wyznaczania stałych partycjonowania peptydów fuzyjnych wirusa grypy w błonach lipidowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Remigiusza Worcha (Instytut Fizyki PAN) oraz prof. dr. hab. Jana Antosiewicza (Wydział Fizyki UW).

 4. Alicja Filipek, praca magisterska, luty 2015 - „Wpływ cholesterolu na zdolność partycjonowania melityny i peptydów fuzyjnych wirusa grypy w błonach lipidowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Remigiusza Worcha (Instytut Fizyki PAN) oraz prof. dr. hab. Jana Antosiewicza (Wydział Fizyki UW).

 5. Katarzyna Magda Kur, praca magisterska, kwiecień 2016 - „Badanie wpływu kropek kwantowych na przebieg fotoredukcji wybranych białek z udziałem kofaktorów redoks”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Jaworskiej (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW) oraz dr Joanny Grzyb (Instytut Fizyki PAN).

 6. Anna Szymaniec, praca magisterska, czerwiec 2016 - „Wpływ inkorporacji peptydu fuzyjnego wirusa grypy na własności lipidów w błonie”. Praca wykonana pod kierunkiem Dr. Remigiusza Worcha (Instytut Fizyki PAN) oraz dr hab. Beaty Wielgus-Kutrowskiej (Wydział Fizyki UW).

 

 1. Mateusz Sikora, praca doktorska obroniona we wrzesieniu 2012 r. pt. „Stabilność mechaniczna białek i agregaty sfunkcjonalizowanych cząstek w modelach gruboziarnistych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Cieplaka.

 2. Anna Starzyk, praca doktorska obroniona w maju 2014 r. pt. „Białka w pobliżu powierzchni naładowanych i w warunkach tłoku molekularnego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Cieplaka.

 3. Grzegorz Nawrocki, przewidywany termin obrony pracy doktorskiej na wrzesień 2014 r. - Oddziaływania biomolekuł z powierzchniami ciał stałych w symulacjach dynamiki molekularnej. Promotorem pracy jest prof. dr. hab. Marka Cieplaka.