Laboratoria NanoFun

Większość technik doświadczalnych, które zostaną implementowane w Laboratorium jest obecnie w Polsce całkowicie niedostępnych lub bardzo trudno dostępnych. Celem projektu jest przełamanie tej bariery infrastrukturalnej i umożliwienie wybitnym polskim naukowcom przeniesienie realizacji ambitnych badań z zagranicy do kraju.

application/pdf Projekt_Regulaminu_Srodowiskowych_Laboratoriow_NanoFun9.pdf (726.7 kB)
application/msword Zgloszenie_badan_NanoFun3.doc (126.5 kB)

Uniwersytet Warszawski
Na Wydziale Geologii powstaje Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Elektronowej Mikroskopii Skaningowej, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie Pracownia Preparatyki Próbek Cryo-SEM z pełnym wyposażeniem do przygotowywania próbek geologicznych i biologicznych.

W 2011 r. rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Pracownia Geomikrobiologiczna, która będzie służyła rozwojowi wiedzy i praktyki znajdującej zastosowanie w bioremediacji skażeń. W Zakładzie Biofizyki IFD na Wydziale Fizyki powstało Środowiskowe Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego dysponujące - jako jedno z niewielu w Europie - detekcją fluorescencyjną.

 

Instytut Fizyki PAN
Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii do badań biomolekuł i nanostruktur wyposażone jest w mikroskopy konfokalne z wieloma liniami laserowymi, laserem wielofotonowym oraz aparaturą do spektroskopii korelacji fluorescencji, pomiarów czasów życia i efektów kinetycznych. Zaplecze Techniczne laboratorium dysponuje układem chromatograficznym z detekcją absorpcyjną, fluorescencyjną oraz rozpraszania światła. Pracownia Informatyczna posiada rozbudowany klaster komputerowy. Środowiskowe Laboratorium Badań Fizycznych i Pracownia Preparatyki Próbek PPMS zapewniają wszechstronną ekspertyzę w zakresie pomiarów magnetycznych, termodynamicznych oraz transportu elektrycznego i cieplnego w materii skondensowanej.

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Jako część Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas, w 2011 r. powstało Środowiskowe Laboratorium Proteomiki Strukturalnej wyposażone w aparaturę do badań struktur peptydów, białek i ich kompleksów. Laboratorium jako jedno z niewielu na świecie posiada przystawkę automatyzująca pomiary kinetyk wymiany proton-deuter oraz umożliwiającą prowadzenie analiz wysokoprzepustowych. Unikalną cechą apartury jest możliwość pomiaru mobilności jonów i wyznaczenia przekrojów czynnych na zderzenia badanych cząsteczek, co wprowadza nowy typ więzów do badań strukturalnych.

 

W Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utworzono Środowiskowe Laboratorium Analizy Genomu  wyposażone w kompleksową aparaturę do badań genetycznych, badań ekspresji genów metodami opartymi na technologiach sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oraz mikromacierzy. Prowadzone badania genomiczne służą rozwojowi biotechnologii medycznej, rolniczej i ochronie środowiska, a także przyczynią się do wyjaśnienia genetycznych zagadek związanych z narodzinami społeczności ludzkiej w Europie.

 

W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN powstało Multimodalne Laboratorium Badania Adhezji i Ruchu Komórek , zaawansowane stanowisko mikroskopowe, przeznaczone do przyżyciowego, nieinwazyjnego badania procesów fizjologicznych zachodzących w poruszających się komórkach tkankowych. Automatyzacja stanowiska optycznego zintegrowana z oprogramowaniem do rejestracji obrazu pozwala na szybką analizę zjawisk wizualizowanych za pomocą takich technik optycznych jak IRM czy DIC Nomarskiego oraz integrację otrzymanych obrazów z pomiarami wykonywanymi jednocześnie za pomoca sond fluorescencyjnych.

 

W Zakładzie Fizykochemii Miękkiej Materii Instytutu Chemii Fizycznej PAN uruchomiono Środowiskowe Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych. Wyposażenie Laboratorium obejmuje pełną gamę technik mikroskopowych pozwalających na śledzenie ultraszybkich procesów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej oraz jasnego pola. Laboratorium posłuży rozwojowi warsztatu naukowego do zastosowań w badaniach nad nano- i metamateriałami, procesami biochemicznymi i zjawiskami biofizycznymi w mikroskali oraz w inżynierii chemicznej.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Środowiskowe Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek wyposażone jest w najnowocześniejszy mikroskop konfokalny o szerokim spektrum zastosowań w dziedzinie biologii molekularnej. Możliwe jest nie tylko szczegółowe obrazowanie budowy komórki w formacie trójwymiarowym i precyzyjna wizualizacja jej struktur, ale również analiza procesów metabolicznych na poziomie molekularnym. Poznanie podstaw funkcjonowania żywej komórki ułatwi zrozumienie molekularnego podłoża wielu chorób, co przyczyni się do rozwoju współczesnej biotechnologii medycznej.

 

Instytut Paleobiologii PAN
Środowiskowe Laboratoria Mikrotomografii oraz Mikroskopii Katodolumienscencyjnej w Instytucie Paleobiologii PAN wyposażone są w dwa najwyższej klasy urządzenia badawcze.  Mikrotomograf rentgenowski MicroXCT-200 firmy Zeiss XRadia z kontrastem fazowym umożliwia trójwymiarowe obrazowanie struktur biominerałów i materiałów o nieznacznej różnicy gęstości z rozdzielczością przestrzenną około 1 µm. Drugim urządzeniem jest pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej mikroskop katodoluminescencyjny z gorącą katodą firmy Lumic sprzężony z systemem spektroskopowym pozwola wykrywać śladowe ilości pierwiastków w badanej materii skondensowanej. Badania takie są kluczowe m.in. przy projektowaniu innowacyjnych, nanokompozytowych materiałów funkcjonalnych inspirowanych strukturami biominerałów. W równej mierze pomocne będą także w badaniach paleobiologicznych.