Seminaria, lekcje pokazowe, szkolenia

 

18.02.2016

Podczas sesji podsumowującej osiągnięcia naukowe Instytutu Fizyki PAN w roku 2015 przedstawiono trzy wykłady referujące wyniki badań prowadzonych w Środowiskowych Laboratoriach Mikrospektroskopii i Badań Fizycznych NanoFun w IF PAN:

 

dr Joanna Grzyb wygłosiła referat pt. "Fotoredukcja naturalnych białek przez koloidalne kropki kwantowe z tellurku kadmu",


dr Rremigiusz Worch zaprezentowały wyniki swoich badań w prezentacji pt. "Mikroskopia fluorescencyjna w badanich peptydu fuzyjnego wirusa grypy",


prof. Marta Cieplak przedstawiła osiągnięcia swojego zespołu badawczego w referacie o tytule "Domieszki metali przejściowych w chalkogenkach żelaza".

 

Wszystkie trzy wyżej wymienione referaty, pokazały jak silnie do rozwoju badań w Instytycie Fizyki PAN przyczyniła się aparatura badawcza zakupiona w ramach projektu NanoFun. Nieograniczony dostęp do urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Laboratoriach Mikrospektroskopii i Badań Fizycznych, już w rok po oficjalnym zakończeniu projektu NanoFun przełożył się widoczny postęp zarówno w biofizyce jak i fizyce ciała stała w IF PAN.

 


 

5.12.2015

Podczas dnia otwartego w Instytucie Fizyki PAN, który odbył się w dniu 5 grudnia 2015 r., dr Remigiusz Worch zaprezentował Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii w formie pokazu zatytułowanego "Biofizyka wirusa grypy w sztucznych układach imitujących komórki”. Przedstawiono w ten sposób technikę obrazowania za pomocą mikroskopii konfokalnej, którą stosuje się w Laboratorium, co cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. W ciągu czterech godzin pracownię odwiedziło kilka grup (łącznie około 50 osób: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, jak również osoby dorosłe). Odwiedzający zostali poinformowani o inwestycjach aparaturowych realizowanych w ramach projektu.

 


 

12.02.2015

Podczas sesji sprawozdawczej w Instytucie Fizyki PAN przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych w nanofunowych laboratoriach. Podczas prezentacji ustnej pt. "Indukowane polem relaksacje momentu magnetycznego jonów Co(II) w związku molekularnym [(γ-Cyklodekstryna)2Co4Li8(H2O)12]" dr Natalia Nedelko zreferowała wyniki uzyskane w Pracowni Preparatyki Próbek PPMS. Natomiast na sesji plakatowej zaprezentowano następujące wyniki badań otrzymane w Środowiskowym Laboratorium Mikrospektroskopii i jego zapleczu :

  1. R. Worch: "Biofizyka wirusa grypy w sztucznych układach imitujących komórki
  2. I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, P. Dziawa, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, K. Sobczak, M. Szewczyk, A. Konopka, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J.Młyńczak, M. Łapiński, K. Ciszak, D. Piątkowski, S. Maćkowski, G. Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum: "Gd2O3:Er3+,Yb3+ up-converting/paramagnetic nanoparticles co-doped with Zn2+ or Mo2+ for biomedical applications
  3. J. Grzyb, R. Worch: "Photoreduction of ferredoxin and cytochrome C by C dTe quantum dots
  4. A. Drzymała, A. Dąbrowski, J. Grzyb: "Stabilizacja kropek kwantowych CdSe i CdSe/ZnS w roztworach wodnych z zastosowaniem białek amfipatycznych

 


 

6.12.2014

Dzień otwarty w Instytucie Fizyki PAN

 


 

19.10.2013

Dzień otwarty w Instytucie Fizyki PAN

 


 

17-19.05.2013

Seminarium Studentów Biotechnologii UMCS w Kazimierzu Dolnym

 


 

8-11.05.2013

W dniach 8-11 maja 2013 w Warszawie obyły się VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera 2013” w trakcie których reklamowano projekt NanoFun oraz zaprezentowano ufundowane przez ten projekt Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM. Warsztaty zostały zorganizowane przez: Koło Naukowe Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska z Wydziału Geologii UW, Koło Naukowe Geofizyków LiH20 z Wydziału Fizyki UW oraz Koło Naukowe Geofizyków z Wydziału Nauk o Ziemi z Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu wzięło udział około osiemdziesięciu osób tj. studentów i doktorantów z różnych polskich uczelni wyższych.

http://geologia.strefa.pl/

 


 

W Zakładzie Biofizyki (Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) w latach akademickich 2011/2012 oraz 2012/2013 prezentowano studentom studiów I stopnia kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie możliwości ultrawirówki analitycznej zakupionej w ramach projektu NanoFun.

 


 

20.04.2013

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowano lubelską edycję warsztatów "DNA encyklopedia życia", na których promowano projekt NanoFun.

 


 

25.10-26.10. 2012

 


 

29.03.2012
 
Na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas seminarium pt. "Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce" reklamowano projekt NanoFun oraz utworzone w jego ramach Środowiskowe Laboratorium Analizy Genomu w prezentacji pt. "Sekwencjonowanie nowej generacji, Środowiskowe Laboratorium Analizy Genomu".

 


 

03.2012
 
W 2012 roku w trakcie sesji sprawozdawczej Instytutu Paleobiologii PAN odbyło się seminarium pt: "NanoFun: nowe laboratoria w Instytucie Paleobiologii PAN z funduszy strukturalnych UE", podczas którego prezentowano plany realizacji projektu NanoFun w tej jednostce oraz możliwości sprzętu jaki zostanie zakupiony w ramach tego projektu.

 


 

14.03.2012

W Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Polski wezyr Merefnebef. Wykopaliska prof. dra hab. K. Myśliwca w Sakkarze (Egipt)". Otwarcie ekspozycji połączone było z prelekcją prof. K. Myśliwca pt. „O archeologii inaczej”. Wystawa "Polski wezyr Merefnebef" była prezentowana w kilku miastach w całej Polsce, odnosząc duży sukces frekwencyjny. Po raz pierwszy gości ją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspozycję przygotowało Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Instytutem Archeologii UKSW.

 


 

25.01.2012

Seminarium prof. Massimo Vassalli pt. "Multiscale characterization of a chimeric biomimetic polypeptide for stem cells scaffolding"

 


 

11.01.2012

W Instytucie Fizyki PAN odbyło się seminarium promujące projekt NanoFun, które wygłosił członek Rady konsorcjum NanoBioGeo realizującego projekt NanoFun, prof. dr hab. Andrzej Huczko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium nosiło tytuł „Otrzymywanie nanomateriałów na drodze wysokoenergetycznej aktywacji reagentów” i dotyczyło realizacji programu naukowego konsorcjum opisanego w Studium Wykonalności projektu NanoFun. Wzięło w nim udział 33 osoby.

 


 

Pod koniec roku 2011 prof. Joanna Wesoły z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu udzieliła wywiadu portalowi biotechnologia.pl, w którym promowała projekt NanoFun oraz utworzone w jego ramach Środowiskowe Laboratorium Analizy Genomu.

Wywiad dostępny jest tutaj.

 


 

W roku 2011 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej promowano projekt NanoFun podczas konferencji prasowej oraz konferencji sprawozdawczej.

 


 

30.11 i 01.12.2011

W Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie odbyły się Warsztaty Mikroskopii Konfokalnej, których celem było zapoznanie potencjalnych użytkowników z obsługą i możliwościami aparatury zakupionej w ramach projektu NanoFun.

 


 

7.10.2011

Workshop "PPMS - Application"

 


 

Wróć